Rakamlarla Kur’an mucizeleri

Arkadaşımız Muhammed Çetin, Dr. Tarık Es-Süveydan'ın 'İcaz'ül-Kur'ani'l-Kerim' isimli çalışmasında "Kur'an-ı Kerim'de Adedî İcaz" bölümünden bazı iktibaslarını göndermiş.

Dr. Târık diyor ki: "Kur'an'da Dünya kelimesi 115 defa, Ahiret kelimesi de 115 defa zikredilmiş. Melaike kelimesi 88 defa, Şeyatin kelimesi de 88 defa zikredilmiş. Hayat kelimesi 145 defa, Mevt kelimesi 145 defa zikredilmiş. Nef' (fayda) kelimesi 50 defa, Fesad kelimesi de 50 defa zikredilmiş. Nas (insanlar) kelimesi 368 defa, Rusül (Peygamberler) kelimesi de 368 defa zikredilmiş. İblis kelimesi 11 defa zikredilmiş, İblis'ten Allah'a sığınmak ifadesi de 11 defa zikredilmiş. Musibet kelimesi 75 defa, Şükür kelimesi de 75 defa zikredilmiş. İnfak kelimesi 73 defa, Rıza kelimesi de 73 defa zikredilmiş. Dâllûn (dalâlette, sapıklıkta olanlar) kelimesi 17 defa, Mevtâ (ölüler) kelimesi de 17 defa zikredilmiş. Zeheb (altın) kelimesi 8 defa, Teref (şımarma, israf, lüks içinde yaşama) kelimesi de 8 defa zikredilmiş. Sihir kelimesi 60 defa, Fitne kelimesi de 60 defa zikredilmiş. Zekat kelimesi 32 defa, Bereket kelimesi de 32 defa zikredilmiş. Akıl kelimesi 49 defa, Nur kelimesi de 49 defa zikredilmiş. Rağbet kelimesi 8 defa, Rahbet (korku, endişe) kelimesi de 8 defa zikredilmiş. Cehr kelimesi 16 defa, Alâniyet kelimesi de 8 defa zikredilmiş. Şiddet kelimesi 114 defa, Sabır kelimesi de 114 defa zikredilmiş. Recül (Adam) kelimesi 24 defa Mer'e (Kadın) kelimesi de 24 defa zikredilmiş.

Namaz kelimesi 5 defa zikredilmiş, (Beş vakite işareten), Şehr (ay) kelimesi 12 defa zikredilmiş (12 aya işareten). Yevm (gün) kelimesi 365 defa zikredilmiş (Bir senede 365 gün olduğuna işareten). Bahr (Deniz) kelimesi 32 defa zikredilmiş. Berr (Kara) kelimesi 13 defa zikredilmiş. Buradaki enteresan husus şudur: Kur'an'da 32 defa Bahr kelimesi sulara, 13 defa zikredilen Berr kelimesi de kuru yani toprak kısmı olan karalara işaret etmektedir. Biz bu ikisini (32 ve 13) toplarsak 45 eder. Sonra basit bir denklemle bunları 45 üzerinden bir yüzdelemeye gidecek olursak, karşımıza 32'nin % 71,11111111111, 13'ün %28,888888888888 çıkar. Bu basit denklemle Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesiyle karşılaşmış oluyoruz. Çünkü Arz Küresi üzerinde suların nisbeti % 71,11111111111'dir. Karaların nisbeti ise % 28,888888888'dir.

Bu mucizeler karşısında ne diyorsunuz? Bu sadece Hz. Muhammed'in ilminden olabilir mi? Kırk senelik ömründe hep ümmi; yani okumasız yazmasız olarak tanınan Hz. Muhammed'in bilgisinin neticesi olabilir mi?

Fakat ben sana diyorum ki: 'O (Muhammed) kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O, kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi. Melek Cebrail öğretti.' (Necm, 53/2-5) Rabb'ine şükür secdesinde bulun, çünkü sen bir Müslüman'sın ve Kur'an'ın hamelesindensin. Ben sana diyorum ki, bunlar, Kur'an'ın mucizeliğinin bir parçasıdır, hepsi değildir. Ciltlerle kitap Kur'an'ın adedî, fikrî, kevnî, tıbbî, jeolojik, hendesî, aklî vs... mucizeliklerinden bahsederler. İnşaallah başka bir karşılaşmamızda Kur'an-ı Kerim'in diğer mucizeleri üzerinde dururuz."

Dr. Tarık'ın ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönleri her gün biraz daha anlaşılır hale geliyor. Yani "Zaman ihtiyarladıkça, Kur'an gençleşiyor; rumuzu (remizli işaret ve ifadeleri) tavazzuh ediyor (vuzuha açıklığa kavuşuyor.)" Kur'an üzerine yoğun çalışmalar ve ilim adamlarının odaklaşması ile daha da yepyeni harika cihetlerine inşaallah şahit olacağız.

Abdullah Aymaz- Zaman Gazetesi